Perhepäivähoito
Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä, jossa korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys. Perhepäivähoidossa toteutetaan tavoitteellista, laadukasta ja monipuolista lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottavaa toimintaa.

Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omissa kodeissaan. Perhepäiväkodissa voi olla hoidettavana samanaikaisesti enintään neljä kokopäivähoidossa olevaa lasta sekä yksi esiopetusikäinen osapäivähoidossa oleva lapsi , perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuna.
Perhepäiväkodit sijaitsevat Keiteleen keskustan alueella.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja ajoittuu klo 6.30-17 välille. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen päivähoidon alkamista. Perhepäivähoitajan poissaollessa lasten varahoitopaikkana toimii päiväkoti Ankkurinappi.

Perhepäivähoidosta peritään päivähoitomaksu, joka perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). 10 a § (20.12.1996/1134)